DEIE 總部:香港九龍奧運站新九龍廣場802 室

電話:(+852)2880 5085

電郵: info@DEIKindergarten.org

 

沙田分校:新界沙田 沙田廣場第3 及 4 座 平台

電話:(+852)2601 3278

電郵: info@DEIKindergarten.org

 

粉嶺分校:新界粉嶺 粉嶺中心第1期A及B座地下

電話:(+852)2677 8109

電郵: info@DEIKindergarten.org

 

梅窩分校:香港 新界 大嶼山 梅窩 梅窩碼頭路19號 海愉花園 地下

電話:(+852)2109 9886

電郵: info@DEIKindergarten.org